DK

Historien

 

Karina Mencke

 

Jeg blev født i Wuppertal i Tyskland i 1977, hvor jeg voksede op med min danske mor, min tyske far og min storebror. Som barn formede jeg ting i ethvert tilgængeligt materiale. Jeg fik endda lov til at tage ler og græs ind i mine forældres bil, for at forme små skåle, kurve og skulpturer, mens vi kørte på ferie gennem Europa.

 

Kreativitet og forretning var altid omdrejningspunktet i min familie. Min mor var selvudlært blomsterbinder, og samtidig skabte hun smykker og malerier i sin fritid. Min far var gartner, håndværker, amatørfotograf og en visionær forretningsmand, der kom fra en simpel gartnerfamilie og formåede at opbygge et succesfuldt havecenter, der nu ledes af min bror, med fokus på kundeservice, design og personaleudvikling. I mit barndomshjem var næsten alt muligt, hvilket gav mig en perfekt base for at blive en god designer, kunstner, forretningskvinde, kone og mor. 

 

Mine kreative studier startede i mine teenageår, hvor jeg tog tegnekurser, og arbejdede hos forskellige kunstnere. Min største interesse var at tegne og skabe skulpturer i keramik og stål. Jeg lærte gennem kunsten at stille spørgsmål ved alt, generere idéer og lave skulpturer under mine 3 år i klassisk mesterlære hos den tyske metalskulptør Wolfgang Göddertz, en tidligere elev af den verdensberømte kunstner Henry Moore.

I 2000 flyttede jeg til Danmark for at studere på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Institut for Industrielt Design i København.

 

Mit kreative arbejde spænder i dag over et bredt felt. Fra det forretningsmæssige og det masseproducerede produktdesign og møbeldesign, til interiør og illustrationer, og helt over til kunsten, hvor jeg skaber skulpturer i keramik og porcelæn, blæktegninger samt store oliemalerier. I min verden giver det stor mening at arbejde med så mange forskellige medier, når nye idéer fra et felt helt automatisk giver kreativ energi til et andet område. Dette er en af de ting, som Marcus og jeg har til fælles. At arbejde bredt over mange felter skærper vores kreative sans, og det giver os flere og bedre idéer. 

 

 

Marcus Vagnby

 

Jeg blev født i Hillerød i Danmark i 1981, og jeg havde en god barndom i Farum, en by i udkanten af København. Jeg elskede at lege med Lego, og det gør jeg stadig, såvel som at lege i de nærliggende skove med mine venner og som spejder. Som ung dreng tegnede jeg ofte på undersiden af mine forældres store sofabord, når de havde “kedelige” voksne gæster. Jeg skabte min egen verden, hvor fantasiens glæde var min vigtigste inspiration. Dette er stadig tilfældet i dag. Jeg er den tredje generation i en familie af grafiske designere og kunstnere, og jeg har altid været i et kreativt miljø. Min bedstefar, Viggo Vagnby, var arkitekt og kendt plakatkunstner, der for eksempel skabte den verdensberømte Wonderful Copenhagen plakat i 1953, med ænder, der krydser en Københavnsk gade. Ligesom ham, foretrækker jeg det enkle udtryk, og lader mig inspirere af naturen og mine omgivelser.

 

I min barndom havde mine forældre deres kontor hjemme, hvor de skabte grafik og konstruktioner til salgsemballage. Deres kunder omfattede blandt andet danske mærker som Eva Solo, Stelton og Royal Copenhagen. Det var en stor inspiration, løbende at se nye produkter på mine forældres kontor. Min far, Tavs Vagnby har skabt mere end tusind emballagedesigns, logoer og brandidentiteter, mens min mor holdt styr på økonomien til perfektion. Både den kreative tankegang og næsen for økonomi er færdigheder jeg sætter stor pris på i dag. I en alder af 15 havde jeg et kort praktikophold hos Tools design, hvor jeg oplevede, hvordan nye produktidéer voksede frem fra spidsen af Claus Jensens og Henrik Holbæks blyanter. Det var på det tidspunkt i mit liv, at jeg helt sikkert vidste, at jeg ville være designer. Jeg var ivrig efter at udforske kreativiteten. Jeg ønskede at skabe.

 

Efter at have afsluttet mine gymnasielle studier på HTX i Hillerød, brugte jeg et år på tegnekurser, var i praktik som fotograf, udarbejdede min præsentationsbog for akademiet og startede som selvstændig designer. Jeg blev optaget på mit drømmestudie på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Institut for Industrielt Design i 2001. Sideløbende med mine studier, drev jeg min designvirksomhed. Et ualmindeligt scenarie, der gav mig mulighed for at kombinere teori og praktik. En kombination, der aldrig ender, da jeg fortsat lærer at forbedre mine færdigheder som professionel designer. Senest har jeg studeret to års arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole.

 

 

Karina Mencke & Marcus Vagnby

 

Vi mødte hinanden i 2003, på en sofa mellem vores klasselokaler på Kunstakademiet. Vores første snak handlede om mad, en passion vi deler, og et felt der giver os både plads til afslapning og inspiration til at komme med nye designidéer. Vi blev et par, og vi startede vores fælles tegnestue, mens vi stadig studerede. Begge vores forældrepar var visionære og startede deres egne virksomheder, det samme gjorde vi, og tilstræber en sammenfletning med et balanceret arbejds- og privatliv. Både privat og professionelt stiller vi konstant spørgsmål, og vi taler om alt med et åbent sind.

 

Når to personligheder mødes, er man ikke altid enige, men vi har lært at lytte og drage fordel af det og at kombinere vores forskelligheder, og de kontrasterende måder vi ser ting på. Når en af os forklarer en idé, bliver det ofte fortolket på en ny måde, hvilket giver energi og fremdrift til diskussion af et givet emne frem og tilbage, indtil resultatet er den bedste version af begges tanker! Dette kan tage fra et par minutter til et par måneder. Det er en livslang udvikling.

 

En fælles ting er vores perfektionisme. Uanset hvilket område vi arbejder med, er målet at et produkt eller en opgave, løses til perfektion, og tilfredsstiller alle involverede parter. En anden styrke vi har, er at uddybe vores kunders ønsker og behov, og ud fra det finde løsninger, som går ud over deres fantasi, og frembringer unikke resultater, der kan vinde nye markedsandele til kunderne. For os kan en form eller en idé ændres, uden at kompromittere dens grundtanke, hvis det kræves. Hermed kan vi forbedre et produkt i tæt samarbejde med kunde og produktionssted og tilpasse det til de tilgængelige produktionsmetoder. For os er et spørgsmål eller en ændring aldrig en dårlig ting. Vi vil altid komme frem til en bedre løsning på en given udfordring. Spørgsmål, krav og problemer er en stor del af den energiske fremdrift, der fordrer den kreative proces.

 

 

Studio mencke&vagnby

 

Tilgangen.

 

For os er den kreative proces nøglen til gode resultater. At stille spørgsmål, afprøve nye ideer og at vise forståelse for både historie og samtid, giver os mulighed for at forme fremtiden. En fremtid, hvor forbruget skal gentænkes, for at bevare den verden, vi lever i.

Ved at tegne tidsløse produkter i høj kvalitet, bliver produktets livscyklus forlænget. Dette kombinere med brug af fornyelige eller genanvendelige materialer, reducerer miljøpåvirkningen. 

 

Kreativitet.

For os er kreativitet det blik hvormed vi beskuer verden, den bevægelse hvormed vi udvider det muliges rum. 

At stille spørgsmål og søge nye måder at løse et problem på, er vores tilgang til design såvel som selve livet.

 

Godt design.

Vi mener, at godt design er resultatet af en vellykket kreativ proces, hvor blandt andet funktion, æstetik, produktionsmetode, materialevalg, produktlivscyklus og markedsposition tages med i betragtning og udvikling. Denne ikke lineære proces ændrer sig løbende, finder sin egen form fra projekt til projekt, og bliver mere og mere flydende og uforudsigelig, når vi konstant udvikler os som designere. Kort: Godt design er essensen af en god kreativ proces.

 

To er et magisk nummer.

Der er altid en af os, der har ansvaret for et projekt eller en kunde. Hver opgave diskuteres i fælleskab, udformes, og diskuteres igennem igen i en åben proces, for at opnå det bedste resultat. Vi inddrager altid vores kunder, og vi tilpasser ofte vores designs for at imødekomme kundernes ønsker. Vi gør det på en måde, hvor både eksisterende markeder og nye potentielle forbrugere tages i betragtning. Efter vores mening kan feedback og kritiske spørgsmål i udviklingsfasen altid være med til at forbedre et projekt.

At vi er en duo giver os mulighed for løbende at diskutere ideer og forskellige løsninger gennem processen. Dette er i vores tilfælde en stor fordel. Vi er to partnere i mencke&vagnby, og det er “&ét”, der gør hele forskellen.

 

Resultater.

Vi opnår altid gode resultater, da vi tilbyder mere end bare sublime former. Vi genovervejer funktion, produktion og brugervenlighed, så nye produkter har indarbejdet mange dimensioner og giver unikke oplevelser.

 

 

Karina Mencke, 1977 (tysk & dansk)

Industriel Designer. Det Kongelige Danske Kunstakademi, Institut for Industrielt Design (tidligere Danmarks Design Skole).

Skulptør og kunstner, mesterlære hos Tyske Wolfgang Göddertz (tidligere elev af Henry Moore).

 

Marcus Vagnby, 1981 (dansk)

Industriel Designer, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Institut for Industrielt Design (tidligere Danmarks Design Skole).

Arkitekt: Kunstakademiets Arkitektskole.

UK

The Story

 

Karina Mencke 

 

I was born in Wuppertal, Germany in 1977 where I grew up happily with my Danish mother, German father and my older brother. As a child I used to shape things in any available material. I was even allowed to bring clay and grass into the car, to form tiny bowls, baskets and sculptures, while driving thru Europe on holidays. Creativity and business have always been present in my family. My mother worked as a sublime florist for many years, while she did jewelry, painting and other hobbies in her leisure time. My father was a gardener, a craftsman, an amateur photographer and a visionary businessman. He came from a simple gardening family and built up a successful garden centre, now lead by my brother who focuses on personal management, service and design. In my childhood home, almost everything was possible, which gave me a perfect base to becoming a good designer, artist, business woman, wife and mother.

 

My creative studies started in my teenage years by working closely with different artists, focusing on drawing and sculptures in ceramics and steel. I learned the arts of questioning, generating ideas and shaping things in the old-fashioned 3 year one-on-one mentor/student way, as a master artist apprentice and assistant to the Cologne metal sculpture artist Wolfgang Göddertz (who was a former student of the world famous artist Henry Moore). In 2000 I moved to Denmark to study at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Department of Industrial Design in Copenhagen to continue my studies. 

 

Today my work spreads over a big area, from business and mass production minded products, furniture design and interior tasks to the fine arts of illustration, unica ceramic and porcelain sculptures, ink drawings and large oil paintings. Working in these different areas makes complete sense for me, as it helps level new ideas from one field while working in another - constantly keeping my mind in a harmonious creative balance. This is one of the things Marcus and I have in common, spreading our creative energy to give us better ideas and make our minds more content. 

 

 

Marcus Vagnby

 

I was born in Hillerød, Denmark in 1981 and had a good childhood in Farum, a city in the outskirts of Copenhagen. I loved playing with Lego, and I still do, as well as playing in the nearby woods with my friends and as a boy scout. I often made drawings on the wooden bottom of my parents coffee table when they had “boring” adult guests. I created my own world with the joy of creativity as main inspiration and this is still the case today. I am 3rd generation in a family of graphic designers and artists, so I have always been in a creative environment. My grandfather, Viggo Vagnby, was an architect and well-known artist, he created the iconic “Wonderful Copenhagen” poster in 1953, with ducklings crossing a Copenhagen street. Like him, I like simplicity and I am inspired by nature and by my surroundings. 

 

During my childhood, my parents had their company at home, creating graphics and constructions for sales packaging. Their clients included, among many others, Danish brands like Eva Solo, Stelton and Royal Copenhagen and it was such great inspiration to constantly see new products at the office at such a young age. My dad, Tavs Vagnby, has created more than a thousand packaging designs, logos and brand identities. At the age of 15 I had a short internship at Tools design, where I experienced how new product ideas grew from the tip of Claus Jensens and Henrik Holbæks pencils. It was at that point of my life, I knew for sure that I wanted to be a designer. I wanted to create things.

 

After completing my studies at the Higher Technical Examination Programme, HTX, I spent a year in various art school classes, worked as a photography intern, prepared my presentation book for the academy and started my own design business. I was finally admitted into my dream study program and started at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Department of Industrial Design in 2001, running my business on the side, which was an uncommon scenario, giving me the opportunity to combine learning in school and doing in real life. A combination that never ended as I still keep on learning and improving my skills as a professional designer. To further my curiosity, I also studied two years of architecture at The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture. 

 

Karina Mencke & Marcus Vagnby

 

We met in 2003 on a bench between our classrooms at the Design Academy. Our first talk was about food, a passion we share and a field that gives both of us relaxation and inspiration for new ideas. We soon became a couple and just like our parents, we started our own company. Studying, living and interlacing with a balanced work and private life.

 

As we are two personalities, we do not always agree, but we have learned to listen and combine differences and the contrasting ways we see things. When one of us explains an idea, often it is interpreted in a new way, giving a flow and a discussion of the subject until the result is the best version of our two minds! 

 

Perfectionism in work life is also of deep importance to us, regardless of which kind of field we operate, a product or a project, has to be flawless to make all parts involved content. We go beyond our customers’ expectations to create their ideas into something elaborate, going beyond their imaginations to achieve the perfect feeling. If required, we can change a shape or an idea without compromising its basis. Hereby, we are able to improve a product and adjust to certain factory abilities in close collaboration with customer and manufacturer. For us, a question or a change is never a bad thing, as we will always come up with a better idea, or a new solution to a given challenge.

 

Questions, challenges and problems are the energy that feed the creative process.

 

Studio mencke&vagnby

 

The approach.

The creative process is the key to great results. Asking questions, trying new ideas and understanding both history and present-day gives us the opportunity to shape the future. A future where consumption has to be rethought to preserve the world we live in: the future is now! 

 

Change is real, and we are all a part of it. By designing lasting products in both shape, function and durability, a products´ life cycle is extended. This combined with use of renewable or reusable material, reduces the environmental impact.

 

Creativity.

Creativity has become the glance at which we view the world, the energy with which we expand the space of prospects. 

 

Asking questions and looking for new ways to solving a problem, are our approaches to design, as well as life itself. 

 

Good design.

Good design is the result of a creative process, where function, aesthetics, production method, material choices, product life cycle and market position are taken into consideration. A non-linear process, finding its own form from project to project, becoming more fluent and positively unpredictable, as we evolve as designers. The short answer is, good design is the essence of a good creative process. 

 

Two is the magic number.

There is always one individual responsible for a project, but each idea is discussed jointly, designed and discussed again through an open process to obtain the best results. We always include our client and we often adjust our designs to meet the customers´ expectations, where both existing markets and new potential consumers are taken into account. Feedback and critical questions always mature a project. Being a duo gives us the opportunity to ping-pong ideas and various solutions throughout the process, which is a great advantage. At mencke&vagnby, we are two partners, where the “&” makes all the difference.

 

Results.

We always achieve good results, as we offer more than just sublime shapes, we consider function, production and user experience, so a new product gets the extra dimension of a unique experience.

 

 

Karina Mencke 1977 (German & Danish)

Industrial Designer. The Royal Danish Academy of Fine Arts, Department of Industrial Design (Former The Danish Design School)

Sculpturor and artist, trained by Master Teacher Wolfgang Göddertz (former student of Henry Moore)

 

Marcus Vagnby 1981 (Danish)

Industrial Designer, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Department of Industrial Design (Former The Danish Design School)

Architect: The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture

 

DE

Die Historie

 

Karina Mencke

Ich kam 1977 in Wuppertal zur Welt, und wuchs dort glücklich mit meiner dänischen Mutter, meinem deutschen Vater und meinem großen Bruder auf. Schon als Kind formte ich Dinge in allen möglichen Materialien, sogar auf unseren Reisen durch Europa durfte ich Lehm und Grashalme mit ins Auto nehmen um damit Skulpturen, Körbchen und anderes zu basteln. Kreativität und Wirtschaft waren in meiner Familie stets präsent. Meine Mutter arbeitete viele Jahre als kreative Floristin und ging in Ihrer Freizeit verschiedenen Hobbies, wie zum Beispiel Schmuckherstellung und Malerei nach. Mein Vater war gelernter Gärtnermeister, kreativer Handwerker, Amateurfotograf und visionärer Geschäftsmann, der aus einer einfachen Gärtnerfamilie kam und ein modernes Gartencenter aufbaute. Dieses wird nun von meinem Bruder geführt, für den Mitarbeiterentwicklung, Service und Design wichtig sind. Bei uns zu Hause war alles möglich, die perfekte Basis um eine gute Designerin, Künstlerin, Geschäftsfrau, Ehefrau und Mutter zu werden.

 

Ich startete meine kreative Ausbildung als Teenager, lernte Zeichnen und Gestalten und arbeitete bei verschiedenen Künstlern, wobei mein besonderes Interesse der Formgebung in Keramik und Metall galt. Ich lernte die Kunst, Fragen zu stellen, Ideen zu entwickeln und Skulpturen zu formen im klassischen Sinn einer Künstler-Meisterlehre. Drei Jahre war ich Schülerin und Gehilfe des Kölner Künstlers Wolfgang Göddertz, der selbst ein ehemaliger Schüler des weltberühmten Künstlers Henry Moore war.

Im Jahr 2000 zog ich nach Kopenhagen, um für die nächsten fünf Jahre an der Königlich Dänischen Kunstakademie, Abteilung für Industriedesign, zu studieren.  

 

Ich arbeite heute in vielen verschiedenen kreativen Bereichen: Business- und Massenproduktions-orientiertes Produktdesign, Möbeldesign und Inneneinrichtung, Illustrationen, Skulpturen in Keramik und Porzellan, Tuschzeichnungen und großformatige Ölgemälde.
Für mich als Designer und Künstler macht es Sinn in so vielen Sektoren parallel zu arbeiten, da neue Ideen von einem Bereich ganz automatisch entstehen, wenn ich in einem anderen Bereich arbeite, so ist mein kreativer Geist in steter Balance. Dies ist eine der Eigenschaften, die Marcus und mich verbinden, wir breiten unsere kreativen Energien aus und entwickeln somit eine gewisse Freiheit, die stets neue Ideen entstehen lässt. 

 

 

Marcus Vagnby

 

Ich bin 1981 in Hillerød, Dänemark geboren und genoss eine unbeschwerte Kindheit in Farum, einer Vorstadt Kopenhagens. Meine Lieblingsbeschäftigungen waren mit Lego zu spielen und mit Freunden - und als Pfadfinder - die Wälder zu erkunden. Als kleiner Junge zeichnete ich häufig unter die Holztischplatte des Wohnzimmertisches meiner Eltern, wenn sie “langweiligen Erwachsenenbesuch” hatten. Meine Inspiration war die reine Freude am Kreativsein und ich schuf unzählige eigene Welten. So geht es mir noch heute. Ich bin die 3. Generation einer Familie von Künstlern und Grafikern. Mein Großvater Viggo Vagnby war Architekt und kreierte unzählige grafische Motive, wie z.B. das weltberühmte Wonderful Copenhagen Poster, wo eine Ente mit ihren Küken eine Kopenhagener Straße überquert. So wie Viggo mag ich Schlichtheit und lasse mich gerne von der Natur und von meiner Umgebung inspirieren.

 

Meine Eltern hatten in meiner Kindheit Ihre Firma zu Hause, wo sie grafisches Design und Verpackungskonstruktionen für Verkaufsverpackungen gestalteten. Ihre Kunden waren unter anderem Eva Solo, Stelton und Royal Kopenhagen. Mein Vater Tavs hat über tausend Verpackungsdesigns, Logos und Markenidentitäten kreiert, während meine Mutter die Finanzen steuerte. Mich inspirierten jedoch am meisten die unzähligen Produkte, die verpackt wurden. Mit 15 Jahren machte ich ein Praktikum bei Tools Design, wo ich lernte, wie neue Ideen aus Claus Jensens und Henrik Holbæks Zeichnungen entstanden. An diesem Punkt wusste ich, dass ich Designer werden wollte, um die Kraft der Kreativität zu erforschen und Dinge zu kreieren.

 

Nach meinem technischen Abitur an der HTX (Higher Technical Examination Programm) besuchte ich verschiedene Kunstkurse, absolvierte ein Praktikum bei einem Fotografen und arbeitete an meiner Bewerbungsmappe für die Designakademie. Ich fing an als selbständiger Designer zu arbeiten. 2001 wurde ich für mein Traumstudium an der Königlich Dänischen Kunstakademie, Abteilung für Industriedesign, angenommen, während ich weiterhin als Designer arbeitete. Dies war sehr untypisch, gab mir jedoch die Möglichkeit an der Uni zu experimentieren und zu lernen, während ich in der “wirklichen Welt” andere Projekte in die Tat umsetzte. 

 

Karina Mencke & Marcus Vagnby

 

Wir lernten uns 2003 auf einer Bank zwischen unseren Klassenräumen der Design-Uni kennen und sprachen stundenlang über das Zubereiten von verschiedensten Gerichten, eine Passion die uns verbindet und die uns innere Ruhe und Inspiration für neue Ideen gibt. Wir wurden ein Paar und gründeten schon während des Studiums unsere erste gemeinsame Firma, beide inspiriert von visionären Eltern, die eigene Firmen gegründet hatten. Wir genießen ein sich stetig überschneidendes, ausgeglichenes Privat- und Arbeitsleben, wo wir stets Dinge in Frage stellen, und sowohl Privat als auch im Job sehr offen und konstruktiv miteinander reden.

 

Wir sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, die nicht immer einig sind, haben jedoch gelernt dies zu unserem Vorteil zu nutzen, indem wir einander zuhören und das Beste aus unseren verschiedenen Standpunkten herauskristallisieren. Häufig erklärt der eine von uns dem anderen etwas, das dann ganz anders interpretiert wird. Dadurch entsteht eine kreative Energie mit neuen Ideengrundlagen, die wir dann gemeinsam diskutieren bis wir zu einem Ergebnis kommen, welches das Beste aus zwei kreativen Gehirnen vereint! Dies kann, je nach Thema, von Minuten bis zu Monaten dauern! 

 

Unser Perfektionismus im Job ist eine Gemeinsamkeit, die wir in allen kreativen Bereichen teilen, ein Produkt oder Projekt muss perfekt sein, um alle Beteiligten zufrieden zu stellen. 

Wir nehmen die Wünsche unserer Kunden sehr ernst und versuchen unsere Ideen so zu formen, dass sie überraschen, zufriedenstellen und die Vorstellungen unserer Kunden übertreffen. Designs können, wenn notwendig, angepasst oder geändert werden, ohne gegebene Grundessenzen zu verlieren, wodurch wir Produkte in enger Zusammenarbeit mit Kunde und Fabrik optimieren- und den verschiedenen Produktionsmöglichkeiten anpassen können. Ein Produkt in Frage zu stellen oder zu ändern ist für uns positiv, da wir stets neue Ideen und Lösungen finden.

 

Fragen, Herausforderungen und Problemstellungen sind Kräfte, die kreativen Prozessen Energie geben.

 

Studio mencke&vagnby

 

Grundätze.

Für uns ist der kreative Prozess der Schlüssel zum Erfolg. Fragen zu stellen, neue Ideen auszuprobieren und sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart zu verstehen, ermöglicht uns die Zukunft zu formen. Eine Zukunft, in der Konsum durchdacht werden muss, um unsere Welt zu bewahren. Wir sind ein Teil vom Ganzen, jetzt und in Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, zusammen mit unseren Kunden Produkte zu erschaffen, die in Form, Funktion und Material eine lange Lebenszeit haben. Kombiniert mit erneuerbaren- und wiederverwerteten Materialien können wir somit die Umweltbelastung reduzieren.

 

Kreativität.

Kreativität ist für uns der Blick, mit dem wir die Welt betrachten, der Antrieb, mit dem wir den Raum der Möglichkeiten erweitern.

Fragen zu stellen und neue Wege zu finden sind unsere Leitsätze für Design und das Leben selbst. 

 

Gutes Design.

Für uns ist gutes Design das Ergebnis eines kreativen Prozesses, in den Funktion, Ästhetik, Produktionsmethode, Materialien, Produkt-Lebenszyklus, Marktposition und weitere Aspekte miteinbezogen werden. Es ist kein linearer Verlauf, und von Projekt zu Projekt findet sich ein autarker Weg zum optimalen Resultat, ein unvorhersehbarer spannender Weg, der mehr und mehr fließend erscheint, je mehr wir uns als Designer weiterentwickeln. Kurz: Gutes Design ist die Essenz eines guten Prozesses.

 

Zwei - eine magische Zahl.

Einer von uns beiden ist stets für ein Projekt oder einen Kunden zuständig, jedoch werden alle Projekte gemeinsam sehr offen diskutiert, geformt und weiter entwickelt, um optimale Resultate zu erreichen. Unsere Kunden werden laufend miteinbezogen und wir berücksichtigen deren Anforderungen und Wünsche so, dass sowohl existierende Märkte und potentielle Neukunden mit in Betracht gezogen werden. Feedback und konstruktive Kritik in der Entwicklungsphase können unserer Meinung nach ein Projekt wesentlich verbessern. Als Duo haben wir die Möglichkeit, verschiedene Ideen und Lösungen konstant miteinander zu diskutieren, was wir als großen Vorteil empfinden. Wir sind zwei Individuen in mencke&vagnby, doch das “&”, macht für uns den wichtigen Unterschied.

 

Resultate.

Wir erzielen stets gute Resultate, da wir mehr als nur schöne Formgebung anbieten: wir berücksichtigen Funktion, Produktion und Benutzererfahrung und unsere Produkte bieten die extraordinäre Dimension des Einzigartigen. 

 

  

Karina Mencke 1977 (German & Danish)

Industriedesigner, Königlich Dänische Kunstakademie, Abteilung für Industriedesign (Früher: Dänische Designschule)

Bildhauer und Künstler, Meisterlehre bei Wolfgang Göddertz (einst Schüler von Henry Moore)

 

Marcus Vagnby 1981 (Danish)

Industriedesigner, Königlich Dänische Kunstakademie, Abteilung für Industriedesign (Früher: Dänische Designschule)

Architekt: Königlich Dänische Kunstakademie, Abteilung für Architektur

 
 
 

mencke&vagnby ApS

CVR: 13588775

Skodsborgvej 144B

Søllerød, 2840 Holte

DENMARK

Karina Mencke

km@menckevagnby.com

+45 25385599

Marcus Vagnby

mv@marcusvagnby.dk

+45 29700707

  • mencke&vagnby Facebook
  • mencke&vagnby Instagram

© web design by mencke&vagnby2020

  • mencke&vagnby Facebook
  • mencke&vagnby Instagram